ติดตามงาน วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4

รายชื่อนักเรียนที่ขาดส่งงาน วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4


กิจกรรมที่ 1 บ้านฉันบ้านเธอ

ม.4/1  ได้แก่   ส่งครบทุกคน

ม.4/2 ได้แก่   ส่งครบทุกคน

ม.4/3 ได้แก่   ส่งครบทุกคน


กิจกรรมที่ 2 หา ห.ร.ม. แบบยุคลิด

ม.4/1  ได้แก่  ส่งครบทุกคน

ม.4/2 ได้แก่  ส่งครบทุกคน

ม.4/3 ได้แก่  ส่งครบทุกคน


กิจกรรมที่ 3 แยกส่วนประกอบ

ม.4/1  ได้แก่  ธนกฤต  กัลยาณี   ณดา  ณัฐกมล   อรอนงค์ 

ม.4/2 ได้แก่  กฤตภาส  ปิ่นแก้ว      นันท์นภัส   สุชัญญา  

ม.4/3 ได้แก่ กันต์กวินท์ เจตณัฐ  ชาคร ณัฐภพงศ์  ปุญญพัฒน์ เมธาวี   วิชญ์ภาส  สิรภพ   จิณณภา   ณัชชารวี    ทวีพร   ธนพร  

                      ธัญชนิต   นวินดา   นิธิวดี    พรรณวษา   พลอยชนก   รวิษฎา   ศิรดา   อัญชสา


กิจกรรมที่ 4 ชีวิตประจำวันกับการแยกส่วนประกอบ

ม.4/1  ได้แก่  ณดา ปณิสรา

ม.4/2 ได้แก่  กฤตภาส ปิ่นแก้ว     วรางค์รัตน์    สุชัญญา  

ม.4/3 ได้แก่  เจตณัฐ  ปุญญพัฒน์  สิรภพ  ธัญชนิต  วริศรา


ใบงานที่ 1 เขียนโปรแกรมหา ห.ร.ม. (โปรแกรม Excel)

ม.4/1  ได้แก่  ส่งครบทุกคน

ม.4/2 ได้แก่   กฤตภาส ปิ่นแก้ว

ม.4/3 ได้แก่  กันต์กวินท์  เจตณัฐ  ณัฐภพงศ์   ปุญญพัฒน์  ชลธิชา   นิธิวดี  ปฏิญญา  พัทธนันท์ ศิรดา  สิรินภา