หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง ม.4

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง
แผนการสอน
>> โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยีสารเทศขั้นสูง

>> กำหนดการสอน (Course Outline)

เอกสารการนำเสนอ (พาวเวอร์พอยน์)

>> บทที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

>> บทที่ 2 เรื่อง อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

>> บทที่ 3 เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์

>> บทที่ 4 เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ

>> บทที่ 5 เรื่อง ฮาร์ดแวร์

>> บทที่ 6 เรื่อง การนำเข้าและการนำออก

>> บทที่ 7 เรื่อง หน่วยความจำสำรอง

>> บทที่ 9 เรื่อง การเข้าถึงข้อมูล ความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม

>> บทที่ 10 เรื่อง ระบบสารสนเทศ

>> บทที่ 11 เรื่อง ฐานข้อมูล

>> บทที่ 12 เรื่อง การวิเคราะห์ระบบ

>> บทที่ 13 เรื่อง การโปรแกรมและภาษา

 

แบบฝึกหัดประจำบทเรียน
>> แบบฝึกหัด บทที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

>> แบบฝึกหัด บทที่ 2 เรื่อง อินเทอร์เน็ต เว็บ และ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

>> แบบฝึกหัด บทที่ 3 เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์

>> แบบฝึกหัด บทที่ 4 เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ

>> แบบฝึกหัด บทที่ 5 เรื่อง ฮาร์ดแวร์

>> แบบฝึกหัด บทที่ 6 เรื่อง การนำเข้าและการนำออก

>> แบบฝึกหัด บทที่ 7 เรื่อง หน่วยความจำสำรอง

>> แบบฝึกหัด บทที่ 9 การเข้าถึงข้อมูล ความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม

>> แบบฝึกหัด บทที่ 10 ระบบสารสนเทศ

>> แบบฝึกหัด บทที่ 11 ฐานข้อมูล

>> แบบฝึกหัด บทที่ 12 การวิเคราะห์ระบบ

>> แบบฝึกหัด บทที่ 13 ภาษาและการโปรแกรม

ใบงาน (ใบงานละ 5 คะแนน)

>> ใบงานที่ 1 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต

>> ใบงานที่ 2 ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์

>> ใบงานที่ 3 ฮาร์ดแวร์

>> ใบงานที่ 4 การนำเข้าและการนำออก

>> ใบงานที่ 5 หน่วยความจำสำรอง

>> ใบงานที่ 6 ระบบฐานข้อมูล

>> ใบงานที่ 7 การวิเคราะห์ระบบ

>> ใบงานที่ 8 การโปรแกรมและภาษา